Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Webové aplikace Monitorovácí služby www.wemonitor.net

platné a účinné od 1.12.2020

 

 I.     Definice a výklad pojmů
1.     Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto čl. I. odst.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:

 

„Webová aplikace“

znamená webová služba na webové internetové adrese www.wemonitor.net;

„Provozovatel“

znamená obchodní společnost Wemonitor s.r.o., IČO: 09671412, sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, zapsanou u Městský soud v Praze soudu, sp. zn.: 254475 C poskytující Uživatelům služby prostřednictvím Webové aplikace;

„Uživatel“

znamená fyzickou nebo právnickou osobu mající zájem být registrován ve službě Wemonitor.net běžící na webové internetové adrese www.wemonitor.net

„Profil“

znamená webový profil konkrétního Uživatele obsahující kontaktní údaje Uživatele a údaje o webových zdrojích, včetně výstupů z monitorovacích služeb.

„Poplatek“

znamená roční poplatek za vedení Profilu dle aktuálního ceníku;

„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;

„GDPR“

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

„Obchodní podmínky“

znamená tyto obchodní podmínky zpracované dle ust. § 1751 a násl. OZ;

 

 

II.     Úvodní ustanovení
1.     Provozovatelem služby na webového  portálu wemonitor.net je obchodní společnost Wemonitor s. r. o., IČO: 09671412, sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, zapsané u  Městského soudu v Praze, sp.zn.: 254475 C

2.     Hlavním účelem Webové aplikace je poskytování monitoringu Uživatelům a zprostředkování služeb z odstavce 4 viz níže.

3.     Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při využívání Webové aplikace a souvisejících služeb poskytovaných Provozovatelem v souladu s ust. § 1751 a násl. Občanského zákoníku.

4.     Provozovatel poskytuje prostřednictvím Webové aplikace služby vypsané na webové internetové adrese www.wemonitor.net. 

5.     Vedení Profilu ve Webové aplikaci podléhá ročnímu poplatku dle aktuálního ceníku. Ceník naleznete a webové internetové adrese https://wemonitor.net/#pricelist pod záhlavím “Ceník”. 

III.     Objednávka služeb, registrace
1. Vytvoření Profilu ve Webové aplikaci je dobrovolné a Provozovatel Profil konkrétnímu Uživateli zřizuje úplatně na základě jeho objednávky.

2. Objednávka je Uživatelem dokončena, jsou-li naplněny všechny níže uvedené podmínky:

a. Uživatel uvedl v registračním formuláři veškeré povinné údaje;

b. Uživatel se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a výslovně akceptuje jejich znění;

c. Uživatel zaplatil roční poplatek ve výši a způsobem uvedeným v čl. IV Obchodních podmínek.

3. Do registračního formuláře uvede Uživatel své jméno a příjmení, úplnou adresu, elektronickou adresu, telefonní číslo. Je-li Uživatel právnickou osobou, uvede svou obchodní firmu (název), IČO, sídlo, elektronickou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, která jej zastupuje. Každý uživatel si v rámci registrace rovněž zvolí své uživatelské jméno a heslo.  

4. Profil vznikne okamžikem potvrzení Registrace ze strany Provozovatele.

5. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká okamžikem vytvoření Profilu, pokud není dohodnuto jinak. 

 

 

 

 

IV.     Poplatek a platební podmínky

1. Poplatek za vedení Profilu je roční, a jeho výše je stanovena v ceníku, který naleznete zde.

2. Výše poplatku se liší v závislosti na zvoleném modulu. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výše poplatku uvedené v ceníku.

3. Úhradu Poplatku provádí Uživatel ihned po vyplnění registračního formuláře, a to prostřednictvím bankovního převodu na základě vystavené faktury nejpozději dle data splatnosti.

4. Potvrzení o provedené platbě poplatku, jakož i příslušný daňový doklad (fakturu) obdrží Uživatel automaticky po zaplacení poplatku prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci.

5. Po vytvoření Profilu je uhrazený poplatek nevratný. 

6. Za prodloužení Platnosti Profilu bude Uživateli účtován poplatek stanovený v aktuálním ceníku Provozovatele.

V.      Profil
1. Profil je zřizován vždy na 1 (jeden) rok ode dne jeho vytvoření (dále jako „Platnost Profilu“), přičemž Platnost Profilu se automaticky prodlužuje vždy o 1 (jeden) rok, nepožádá-li o jeho smazání nejpozději poslední den Platnosti Profilu.

2. Při automatickém prodloužení bude před uplynutím Platnosti Profilu Uživatel Provozovatelem vyzván k úhradě Poplatku na další rok.

3. Uživatel může samostatně vstupovat na Profil a spravovat jej.

4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn plně kontrolovat Profil, jakož i veškerý obsah na něj nahraný Uživatelem.

5. Uživatel je oprávněn kdykoli žádat Provozovatele o zrušení svého Profilu. Uhrazený poplatek za nevyčerpané období se nevrací, tento připadá Provozovateli.

6. Profil je vždy vázán na konkrétní osobu a jeho převod na jinou osobu je bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele neplatný.

VI.     Provoz Portálu
1. Webová aplikace je dostupná nepřetržitě, tj. denně 24 hodin.

2. Provozovatel je oprávněn provoz Webové aplikace krátkodobě omezit z důvodu jeho údržby.

3. Provozovatel neodpovídá za případný výpadek v nepřetržitém provozu Webové aplikace vzniklý v důsledku vyšší moci či zaviněného jednáním třetí osoby.

4. Provozovatel nijak neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku užití Webové aplikace, resp. informací ve Webové aplikaci uvedených.

VII.     Práva a povinnosti Provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje po dobu trvání závazku poskytovat Uživateli sjednané služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu.

2. Provozovatel je oprávněn kontrolovat veškerý obsah Profilu, jakož i užívání Webové aplikace jednotlivými Uživateli.

3. Provozovatel je oprávněn neposkytnout či přerušit poskytování Profilu konkrétnímu Uživateli, pokud Profil nebo jeho částí by byl v rozporu s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy nebo s těmito Obchodními podmínkami.

4. Provozovatel je oprávněn pozastavit vedení Profilu v případě, že Uživatel neuhradí ve lhůtě splatnosti jakékoliv své závazky vůči Provozovateli, zejména pak Poplatek.

5. Provozovatel je oprávněn sledovat údaje z jednotlivých Profilů pro statistické účely. Provozovatel je oprávněn informovat propojené servery, jejichž seznam je veden zde, o statistických údajích týkajících se uživatelů Webové aplikace a je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

6. Provozovatel je oprávněn změnit, rozšířit nebo zrušit jednotlivé moduly či obecně portfolio služeb poskytovaných ve Webové aplikaci. Informace o takových změnách zveřejní Provozovatel vždy předem ve Webové aplikaci.

7. Provozovatel je oprávněn informovat Uživatele o veškerých změnách či novinkách ve Webové aplikaci prostřednictvím elektronické pošty.

8. Provozovatel neodpovídá Uživateli za případnou škodu vzniklou v důsledku omezení, přerušení, krátkodobého neposkytnutí služby Provozovatele či vadného plnění třetích osob nebo vyzrazením přihlašovacího jména a hesla k přístupu do Profilu či jeho zneužitím třetími osobami.

VIII.      Práva a povinnosti Uživatele
1. Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovateli všechny potřebné údaje nutné pro poskytování objednaných služeb. Uživatel zároveň prohlašuje, že identifikační údaje o jeho osobě uvedené v registračním formuláři jsou úplné, aktuální a pravdivé. Uživatel je povinen provozovatele Webové aplikace informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů a udržovat tyto údaje aktuální.

2. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za obsah, který vkládá na svůj Profil, přičemž tento obsah nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, ani zasahovat do práv Provozovatele či třetích osob.

3. Uživatel není oprávněn využívat Webovou aplikaci k účelům odporujícím těmto Obchodním podmínkám nebo právnímu řádu České republiky.

4. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje třetím osobám.

5. Uživatel se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Webové aplikace ani dobré jméno a pověst Provozovatele.

6. Uživatel se zavazuje, že nebude ohrožovat, narušovat, obcházet či překonávat zabezpečení Webové aplikace a použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích. V případě závažného porušení dle předchozí věty je Provozovatel oprávněn bezodkladně odstranit Profil Uživatele a zablokovat přístup tohoto Uživatele k Webové aplikaci.

7. Uživatel je povinen nahlásit Provozovateli jakékoliv zneužití přístupu k Webové aplikaci bez zbytečného odkladu poté, co se to dozví. 

8. Uživatel souhlasí s kontaktováním ze strany Provozovatele z technických či marketingových důvodů.

IX.     Ochrana práv duševního vlastnictví
1. Webová aplikace a jeho obsah je chráněn právem duševního vlastnictví Provozovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob.

2. Uživatel bere na vědomí, že veškerá práva k Webové aplikaci, zejména autorská práva k obsahu Webové aplikace, včetně rozvržení Webové aplikace, grafiky, loga, fotografií, textů, jakož i dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je přísně zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webovou aplikaci nebo jeho část k jakýmkoliv účelům bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

 

X.      Doručování

1. Veškerou písemnou komunikaci, jakož i písemnosti, u nichž je vyžadována písemná forma, si mohou smluvní strany vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Provozovatel doručuje veškeré písemnosti na elektronickou adresu, kterou Uživatel uvedl v rámci registrace, Uživatel pak doručuje Provozovateli na adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

 

XI.     Ochrana osobních údajů
 

1. Provozovatel je vůči Uživateli – fyzické osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatele pro účely registrace a následného plnění smlouvy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) správcem osobních údajů Uživatele.

2. S ohledem na uvedené upravuje Provozovatel bližší podmínky pro nakládání s osobními údaji, jakož i informace dle čl. 13 nařízení GDPR ve zvláštní Informaci o ochraně osobních údajů, kterou naleznete zde.

 

XII.     Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti těmito smluvními podmínkami neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné a/nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, nahradí smluvní strany takové ustanovení jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3. Znění obchodních podmínek může být Provozovatelem měněno či doplňováno. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

4. Tyto Obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek.